SMART9 talent – DIAGNOSTICS & DEVELOPMENT

Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA


sm9 talent

DO KOGO SKIEROWANE JEST NARZĘDZIE?

Narzędzie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność zawodową i osobistą, pozostając jednocześnie w zgodzie z własnymi wartościami. Narzędzie zapewnia naturalny rozwój, co oznacza, że nie wymaga od Uczestnika dokonywania zmian w sposób wymuszony i niezgodny z jego indywidualnymi cechami. Jest szczególnie przydatne dla kadry zarządzającej personelem. Pozwala rozwinąć indywidualny i naturalny potencjał oraz lepiej wykorzystać posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje. 

JAK PRZEBIEGA BADANIE?

Badanie jest trójetapowe i składa się z: 1) wywiadu, w którym coach zadaje 90 pytań bazowych oraz szereg pomocniczych; 2) części auto-refleksyjnej, w której uczestnik dokonuje autoanalizy zachowań i motywacji, w oparciu o przekazane przez coach’a opisy; 3) Uczestnik wspólnie z coachem dokonują podsumowania i doprecyzowania predyspozycji. Podczas badania coach wychwytuje subtelne sygnały werbalne i pozawerbalne, które umożliwiają udzielenie wsparcia uczestnikowi w dokonaniu autoanalizy oraz niwelują możliwość pomyłki, częstej przy testach elektronicznych stosowanych w innych systemach. 

JAKI JEST CEL BADANIA

Badanie diagnostyczne określa: uświadomione i nieuświadomione motywacje działań; silne i słabe strony uczestnika; etap rozwoju rozumiany, jako procent wykorzystania naturalnego potencjału; kierunek, w jakim podąża rozwój osobowości (negatywny lub pozytywny); indywidualne motywatory i napędy działań; zasób potencjału, który jest blokowany poprzez zakodowane przekonania o sobie (w tym poziom poczucia wartości); możliwości drzemiące w potencjale osobowości; stopień wykorzystania ośrodków inteligencji (intelektu, emocji, działania). 

JAKI JEST EFEKT BADANIA

Uczestnik, wspólnie z coachem, budują program rozwojowy, mający na celu pełne wykorzystanie potencjału uczestnika, eliminację stron słabych, wzmacnianie stron silnych oraz szeroko wymiarowy rozwój w sferze zawodowej i osobistej. Zależnie od wyników oraz potrzeb uczestnika, planowane są dalsze działania rozwojowe, szkoleniowe oraz coachingowe. 

JAKIE EFEKTY DLA UCZESTNIKA ZAPEWNIA UDZIAŁ W SMART9 TALENT

 • pomaga Uczestnikom rozwijać umiejętności interpersonalne,
 • odkryć własny potencjał rozwojowy w sferze zawodowej i osobistej,
 • podnosić efektywność osobistą,
 • komunikować się z łatwością,
 • zapobiegać i rozwiązywać konflikty,
 • lepiej zarządzać sobą w stresie,
 • wzmocnić poczucie wartości i asertywność w relacjach,
 • zbudować umiejętność korzystania z inteligencji emocjonalnej,
 • zwiększyć motywację pozafinansową.

JAK WYGLĄDA RAPORT Z BADANIA

Po przedstawieniu i analizie wyników z uczestnikiem, sporządzany jest raport w formie oczekiwanej przez zleceniodawcę. Każdy raport zawiera w pełni indywidualne wytyczne, które są opracowywane przez coach’a bez użycia gotowych szablonów generowanych przez system komputerowy. Taki sposób przygotowania raportu wyklucza uogólnienia i generalizację oraz w pełni odzwierciedla rzeczywistość. Oceny poszczególnych cech przedstawiane są w formie: ocena coach’a / ocena pracownika. Kiedy występuje duża różnica ocen, coach ma obowiązek uzasadnić tę rozbieżność. Raport może zawierać dowolne ramy określone przez zleceniodawcę, zależnie od celu badania. Na przykład badanie zdolności przywódczych, potencjału analitycznego, potencjału kreatywności, predyspozycje do wykonywania określonych obowiązków etc. 

Bazowy raport minimum zawiera:

 • 10 -15 indywidualnych, naturalnych predyspozycji i cech rozwojowych ( silne strony),
 • 10-15 indywidualnych, naturalnych cech zaburzających efektywność (słabe strony),
 • 15-20 indywidualnych zasad rozwoju efektywności zawodowej i osobistej,
 • charakter zadań, do których wykonywania badany posiada naturalne predyspozycje.

 


Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA

 

9,813 total views, 4 views today

(Visited 621 times, 1 visits today)