FAQ

Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA


sm9 faq

Jakie różnice występują pomiędzy innymi znanymi systemami rozwoju takimi jak DISC, INSIGHTS® czy MBTI a SMART9 i czy systemy można łączyć w jednej organizacji?

Organizacje często pytają o różnice i podobieństwa między metodologią, na której oparty jest SMART9 w relacji do innych modeli oraz, czy SMART9 może być stosowany w organizacjach, które obecnie lub poprzednio używały innego podejścia. W tym dziale znajdziesz informacje na temat głównych systemów badawczych używanych na całym świecie. 

Upraszczając odpowiedź, wymienione systemy bazują na pracy ze „skutkiem” którym jest sposób postępowania i zachowania człowieka podczas gdy SMART9 sięga głębiej do przyczyn zachowania w postaci napędów i motywacji. SMART9 uwzględnia również aspekty relacji osobistych w myśl modelu wilberowskiego, który sugeruje, że prawidłowy rozwój w sferze zawodowej nie może pomijać sfery osobistej. Wszystkie wymienione systemy jednak znakomicie łączą się ze SMART9, gdyż zwykle w przypadku wcześniejszego stosowania innego systemu, uczestnik utwierdza się w diagnozie zachowań ale odkrywa nowe narzędzia zmiany poprzez autorefleksję nad głębokimi ich przyczynami i jest mu łatwiej dokonywać tych zmian. Przygotowaliśmy krótkie porównania oparte na opiniach wybitnych praktyków wszystkich systemów. 

SMART9 i DISC

Na podstawie: Martin Salzwedel

Teoria DISC została opracowana przez W.M. Marston w 1920 roku i klasyfikuje cztery aspekty zachowań według modelu jungowskiego. Słowo DISC jest skrótem od Dominance (odnoszącej się do kontroli, mocy i asertywności), Influence (odnoszącej się do sytuacji społecznych i komunikacji), Steadiness (odnoszących się do cierpliwości, wytrwałości i troskliwości) Conscientiousness (odnoszącej się do struktury i organizacji). 

Istnieją dziesiątki różnych wersji testów DISC, oraz wzorów wyników badań najczęściej dostępnych w trybie on-line. Testy zwykle są krótkie i zawierają 18-25 zestawów pytań oferujących pojedyncze wybory pewnych słów lub fraz. Badanie SMART9, dzięki swojej złożoności, testuje bardzo dokładny rys ludzkiego myślenia, odczuwania i zachowania się jako podstawy do samoobserwacji i autorefleksji. W wyniku tego procesu autorefleksji lub refleksji w trakcie pracy z coachem, opisuje człowieka w jego pełnej złożoności przy zrozumieniu naszych podstawowych napędów, motywacji i światopoglądów. SMART 9 jest w stanie pomóc nam zrozumieć siebie i innych a następnie wpłynąć na rozwój na poziomie przyczynowym wywołując zwykle efekt „WOW”. Współczesne wyzwania biznesowe wymagają bycia bardziej świadomym i SMART 9 realizuje tę potrzebę. Spostrzeżenia uzyskane przez 10 minut refleksji podczas wykonywania testu DISC są inne niż te generowane przez proces samoobserwacji podczas wieloetapowego badania. Dokonując obrazowego porównania DISC jest dobrym narzędziem dla kogoś, kto chce przejechać autostradą z jednej do drugiej części kraju tak szybko, jak to możliwe, nie rozglądając się wokół. SMART9 w rozbudowanej wersji można porównać do szczegółowej mapy, która obejmuje wszystkie miasta po drodze. Taka obserwacja pozwala wyciągać znacznie głębsze wnioski co do poznawanego terytorium. DISC jest zatem skuteczny, gdy występuje konieczność szybkiej diagnostyki i wyciągania bardzo podstawowych wniosków. Obydwa systemy mogą być stosowane jednocześnie i wyniki badań dobrze przeprowadzonego testu DISC często bywają potwierdzone obserwacjami podczas badania SMART9. 

SMART9 i INSIGHTS MDI®

Na podstawie: Ulf Tödter

Insights MDI ® to system narzędzi diagnostycznych stosowany w celu określenia zachowań i preferencji wartości w różnych kontekstach, w środowisku pracy. Opiera się także na systemie C.G. Junga i modelu W.M. Marston DISC. System składa się z czterech następujących „kompleksów”, które są następnie wykorzystywane do wyjaśnienia i analizy ludzkich zachowań: kompetencje, preferencje zachowań, zdolność do przystosowania się do różnych sytuacji i motywów działania. Zwykle model dostępny jest w wielu różnych wersjach, dla różnych grup docelowych. Insights służy do rekrutacji pracowników, rozwoju personelu, i budowania zespołu. Używając prostego, komputerowego kwestionariusza klient wyznacza przymiotniki w 24 różnych kategoriach z czterech opcji w każdej kategorii – od „pasuje mi najlepiej” na „pasuje mnie najmniej” a test trwa około 10 do 15 minut. Raport, około 25-stronicowy wygenerowany komputerowo dostępny jest szybko i nie wymaga dalszych wyjaśnień. Insigts wyróżnia 8 typów podstawowych i aż 60 podtypów. SMART 9 wyróżnia 9 typów podstawowych, każdy posiadający dwa kierunki rozwoju ( pozytywny i patologiczny). Insigts bazuje na zachowaniach bez wglądu w ich motywacje. 

Niewątpliwie racjonalna przewaga Insigts nad SMART9 jest taka, że wykonanie testu jest proste i szybkie a opracowania wyników dokonuje system komputerowy. Z drugiej strony wyniki testu mogą być obarczone błędem a rezultat w postaci raportu, zawierać szereg uproszczeń i uogólnień. Ze względu na zwykle niższe koszty badań Insigts są one używane do badań przesiewowych przy rekrutacji oraz rozwoju zespołów w oparciu o zachowania i postawy. Procedura badania SMART9 zwykle jest dłuższa, z udziałem coacha ale wyniki odzwierciedlają rzeczywistość a raport przygotowywany wspólnie przez coacha i uczestnika jest bardziej wiarygodny i celny. Raporty Insigts niewątpliwie udzielają cennych wskazówek na poziomie zachowań, ale nie mogą dać satysfakcjonujących odpowiedzi na pytanie „dlaczego” . SMART 9 może być zatem narzędziem stosowanym równolegle i przy dobrze przeprowadzonych testach Insigts uczestnicy warsztatów znajdują niezwykle interesujące korelacje i odnajdują odpowiedzi na wiele pytań, które pomogą im nakreślić długofalowy plan rozwoju.

SMART9 i MBTI

Na podstawie: dr Hwan-Young Kim

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) opiera się na teorii osobowości C. Junga i został opracowany przez Kathleen Briggs i Isabel Briggs- Myers. Jest to zatem kolejny system oparty na tej samej typologii jungowskiej. MBTI pokazuje sposoby zrozumienia różnic, które występują w następujących obszarach: w jaki sposób możemy skupić naszą energię (ekstrawersja vs introwersja), jak zbieramy informację (wykrywanie vs intuicja), w jaki sposób podejmujemy decyzje na podstawie informacji, które otrzymujemy (myślenie vs uczucia), i jak odbieramy świat zewnętrzny (oceninie vs postrzeganie). Według MBTI, nasze profile pozostają spójne przez całe nasze życie. MBTI wyróżnia aż 16 typów, co często czyni system nazbyt skomplikowanym. Badania prowadzone są testowo, a wyniki generowane komputerowo. MBTI jest jednak efektywnym narzędziem w takich obszarach jak : rozwój kariery, coaching, doradztwo, rozwój przywództwa. SMART9 jest systemem komplementarnym i podobnie jak Insigts może być używany równolegle w szerszym zastosowaniu. Na przykład testowanie większej grupy pracowników może odbywać się przy pomocy modelu MBTI a szkolenia rozwojowe wykonywane z użyciem modelu SMART9. 

Podsumowanie

Wszystkie opisywane systemy mają swoje zalety ale także swoje wady. Niewątpliwą zaletą DISC. MBTI, czy INSIGTS są liczne aplikacje elektroniczne pozwalające usprawnić proces badawczy i uczynić go mniej kosztochłonnym i czasochłonnym. Za tę cenę jednak rzadko oferują Uczestnikowi w pełni indywidualne podejście minimalizujące ryzyko uogólnień i uproszczeń. Nie sięgają także do głębokich motywacji człowieka, których poznanie jest warunkiem niezbędnym do dokonania znaczących i trwałych zmian. 

Ostatnie badania nad typologią na której bazuje SMART9

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez. Eric S. Schulze, MD, Ph.D., i Tina Thomas, RN, DCSW, predyspozycje człowieka opisywane przez SMART9 mają wysoką korelację z substancjami biochemicznymi wytwarzanymi przez nasz organizm. Są to serotonina- odpowiedzialna za funkcjonowanie neuroprzekaźników, nor-epinefryna odpowiedzialna za poziom energii, oraz dopamina – odpowiedzialna za nastrój człowieka. Badacze odkryli, że w zależności od predyspozycji osobowościowej i odpowiedniej pracy rozwojowej można modyfikować niekorzystne proporcje tych substancji. Poziom low ( niski), neutral (neutralny) i high ( wysoki). 

tabelka

Na przykład w predyspozycji czwartej, występuje potrzeba podniesienia ilości serotoniny i dopaminy. W wytycznych rozwojowych oferowanych przez SMART9, badanemu są przekazywane metody na podwyższenie tych substancji poprzez prace rozwojową. 


Czym jest SMART9? FAQ  SMART9 talent  SMART9 team  SMART9 ac/dc  BIBLIOTEKA

10,104 total views, 2 views today

(Visited 398 times, 1 visits today)